Informacje

15 grudzień 2009

Budowa ul. Lema w Krakowie (Rozbudowa skrzyzowania al. Jana Pawła II i ul. Meissnera)- ankieta

Działając w imieniu inwestora: Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizujemy konsultacje społeczne w formie ankiety dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Lema w Krakowie - zadanie 2". W związku z powyższym w załączeniu zamieszczamy formularz ankiety z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie do siedziby firmy ARG Projektowanie Inwestycyjne na adres ( w zależności od dogodnej dla Państwa formy): pocztą: 31-410 Kraków, ul. Czereśniowa 4a email: konsultacje@arg.krakow.pl fax: 012 418 18 22 Ponadto prosimy o przesyłanie z dopiskiem "Konsultacje ul. Lema", podpisanych i zaopatrzonych w adres lub numer ewidencyjny działki, uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczące inwestycji. Wszystkie zgłoszenia zostaną one przekazane Inwestorowi, przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. Powyższe uwagi prosimy wysłać do 31.12.2009r. W zakres realizowanej inwestycji wchodzi m.in.: - budowa pozostałego odcinka ulicy Lema do Al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, - przebudowa skrzyżowania ulic: Meissnera, Śliczna, Łąkowa, - przebudowa zjazdów w ulice: Czyżyńską, Ładną, - wykonie niezbędnych wyburzeń istniejącej zabudowy, - przebudowa torowiska tramwajowego w rejonie pętli tramwajowej, - budowa odwodnienia, - budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, - przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z przebiegiem projektowanej ulicy. Ponadto informujemy, że w ramach konsultacji odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Inwestora oraz autorami projektu organizowane przez Radę Dzielnicy III. Załączniki: 1. Koncepcja przebudowy część 1 i część 2 2. Ankieta (excel, pdf)

05 październik 2009

Północna obwodnica Krakowa - konsultacje społeczne

Województwo Małopolskie informuje, że zamierza prowadzić konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: „Północna obwodnica Krakowa” W związku z tym w dniach 19.10.2009 – 30.10.2009 r., w godzinach urzędowania, można zapoznać się z opisami i planami sytuacyjnymi wymienionego przedsięwzięcia, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek) Informacja o przedsięwzięciu dostępna będzie także na stronie internetowej www.malopolskie.pl W ramach budowy obwodnicy planuje się wykonanie: - budowy Północnej obwodnicy Krakowa o przekroju dwujezdniowym, - przebudowa kolidującego układu komunikacyjnego, - budowy obiektów inżynierskich (tunel, wiadukty, przepusty), - przebudowy i budowy skrzyżowań z drogami przecinającymi planowany układ komunikacyjny, - systemu dróg dojazdowych zapewniających obsługę przyległego terenu, - systemu odwodnieniowego drogi i przyległego terenu, - budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z inwestycją, - zabezpieczeń ekologicznych. Szczegółowy zakres robót podany będzie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.

01 grudzień 2008

Trasa Balicka - konsultacje społeczne

Województwo Małopolskie informuje, że zamierza prowadzić konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska”
W związku z tym w dniach 22.12.2008 – 10.01.2009 r., w godzinach urzędowania, można zapoznać się z opisami i planami sytuacyjnymi wymienionego przedsięwzięcia, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek). Informacja o przedsięwzięciu dostępna będzie także na stronie internetowej www.malopolskie.pl
W ramach budowy obwodnicy planuje się wykonanie:
- budowy Trasy Balickiej o przekroju dwujezdniowym,
- budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 o przekroju jedno i dwujezdniowym,
- przebudowę łącznic węzła autostradowego „Balice II”,
- przebudowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego Kraków - Balice,
- przebudowa kolidującego układu komunikacyjnego,
- budowy obiektów inżynierskich (most, wiadukty, przepusty),
- przebudowy i budowy skrzyżowań z drogami przecinającymi planowany układ komunikacyjny,
- systemu dróg dojazdowych zapewniających obsługę przyległego terenu,
- systemu odwodnieniowego drogi i przyległego terenu,
- budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z inwestycją,
- zabezpieczeń ekologicznych.
Szczegółowy zakres robót podany będzie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. przedsięwzięcia, można przesyłać, w formie pisemnej, w terminie do dnia 10.01.2009 r., pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub przekazać faksem na nr  (0-12) 63-03-382, bądź pocztą elektroniczną na adres: rsuc@malopolska.mw.gov.pl, z dopiskiem „Konsultacje społeczne”. Dodatkowo w dniach 6-7.01.2009 autorzy projektu będą pełnić dyżur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, (punkt obsługi klienta, parter, nowy budynek). Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wraz z numerem ewidencyjnym działki, uwagi wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

03 wrzesień 2007

Obwodnica Limanowej - konsultacje społeczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie informuje, że zamierza prowadzić konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.:
„Budowa obwodnicy Limanowej oraz rozbudowa ul. Piłsudskiego i skrzyżowania ulic Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 28”
W związku z tym w dniach 17 – 28.09.2007 r., w godzinach urzędowania, można zapoznać się z opisami i planami sytuacyjnymi wymienionego przedsięwzięcia, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa. Informacja o przedsięwzięciu dostępna będzie także na stronie internetowej www. krakow.gddkia.gov.pl
W ramach budowy obwodnicy planuje się wykonanie:
- drogi obwodowej (jednojezdniowej dwupasowej),
- budowy obiektów inżynierskich (most, wiadukty, przepusty),
- przebudowy i budowy skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- systemu dróg dojazdowych zapewniających obsługę przyległego terenu,
- systemu odwodnieniowego drogi i przyległego terenu,
- budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z obwodnicą,
- zabezpieczeń ekologicznych.
Szczegółowy zakres robót podany będzie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. przedsięwzięcia, można przesyłać, w formie pisemnej, w terminie do dnia 28.09.2007 r., pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków lub przekazać faksem na nr  (0-12) 411-01-18, bądź pocztą elektroniczną na adres: klata@krakow.gddkia.gov.pl, z dopiskiem „Konsultacje społeczne”. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wraz z numerem ewidencyjnym działki, uwagi wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

10 lipiec 2006

ISO 9001:2000

ARG uzyskoło certyfikat zaświadczający, że wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i spełnia wymogi norm ISO 9001:2000