Informacje
Oferta firmy obejmuje wykonywanie prac projektowych:
 • prac studialnych,
 • studiów wykonalności,
 • koncepcji,
 • koncepcji programowo - przestrzennych,
 • projektów budowlanych,
 • projektów wykonawczych,
 • projektów przetargowych,
 • opracowanie specyfikacji technicznych,
 • wykonania odbioru robót,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • Ślepe kosztorysy,
 • przedmiary robót,
 • opracowanie operatów podziałowych,
 • wyłączenia z produkcji rolnej,
 • opracowanie operatów wodno - prawnych.
Oferta obejmuje także uzyskanie w imieniu Inwestora:
 • Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • Decyzji o Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,
 • Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwziecia,
 • Decyzji o pozwoleniach wodno - prawnych,
 • Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
 • Uzyskanie promesy i decyzji na wycięcie drzew i krzewów,
 • Decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót.
Pracownia wykonuje:
 • Projekty drogowe,
 • Kompleksowe projekty obiektów handlowych,
 • Projekty stacji paliw oraz stacji gazowych LPG,
 • Projekty węzłów drogowych nowych i przebudowy istniejących,
 • Projekty sygnalizacji świetlnych stałoczasowych i akomodacyjnych oraz ich koordynacja na ciągach ulic,
 • Projekty obiektów inżynierskich.
 • Projekty docelowych organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót wraz z ich zatwierdzeniem.
Opracowujemy:
 • Analizy ruchu kołowego, pieszego, komunikacji zbiorowej,
 • Analizy efektywności ekonomicznej,
 • Analizy wykonalności inwestycji
 • Analizy komunikacyjnego wpływu inwestycji na istniejący układ drogowy.